About

I am Ghastlcon
提示:阅读时务必逐行(大多数情况我都不知道我在写什么)
智障现役,$\text{GD}$。
没有才艺,即不会任何棋类和乐器。
从未进队。
($\text{Ghastlcon}$ 读作 /ˈga:stlˌkɔn/)

$\text{Trackpoint}$ 重度依赖者。
对图形计算器略有研究($\text{HP}$),可能并不太了解函数计算器。
中度近视。

由于大多数记录年代久远,许多 $\text{replay}$ 早已遗失,所以请见谅。
我的顶峰即只有永夜抄 $\text{HNN}$ 。
遗失的 $\text{replay}$ 不打算补上了。

作品 $\text{E}$ $\text{N}$ $\text{H}$ $\text{L}$ $\text{Ex}$ $\text{Ph}$
红魔乡 $\text{1CC}$ $\text{1CC}$
妖妖梦 $\text{1CC}$ $\text{1CC}$
永夜抄 $\text{NMNB}$ $\text{NMNB}$ $\text{NMNB}$ $\text{1CC}$ $\text{1CC}$
花映塚
风神录 $\text{NMNB}$ $\text{1CC}$ $\text{1CC}$ $\text{1CC}$
地灵殿 $\text{1CC}$ $\text{NB}$ $\text{1CC}$
星莲船 $\text{1CC}$
神灵庙 $\text{1CC}$
辉针城 $\text{1CC}$ $\text{1CC}$
绀珠传 $\text P$ $\text{NB}$ $\text{1CC}$
绀珠传 $\text L$ $\text{1CC}$
天空璋 $\text{NMNR}$ $\text{1CC}$ $\text{1CC}$